Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Jeannette Cnossen handelsmerknaam Scala BV | Versie 1 November 2019, Hoogwoud.

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: Jeannette Cnossen.

Cliënt: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrektDegene die vrijwillig deelneemt aan het coaching traject, training of overige dienst.

Overeenkomst: de mondelinge of schriftelijke overeenkomst tot dienstverlening.

Toepasselijkheid:

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met de Opdrachtnemer en alle daarmee verband houdende handelingen. Eventuele inkoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden van de Cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk zijn aanvaard.

Uitvoering van de overeenkomst:

Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Hieronder wordt verstaan dat Opdrachtnemer te allen tijde zich maximaal zal inspannen om te werken binnen de grenzen van zijn competentie. Om kwaliteit te garanderen en competenties te verbeteren zal zij hierbij regelmatig gebruik maken van geschikte intervisie en/of supervisie. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Cliënt neemt deel aan de dienstverlening van Opdrachtnemer op basis van vrijwilligheid en eigen verantwoordelijkheid. Cliënt is door Opdrachtnemer erop gewezen dat elk door de Opdrachtnemer gegeven advies slechts een advies is en dat hij/zij zelf verantwoordelijk blijft voor de keuzes die hij/zij maakt op basis van dit advies. Een cliënt die deelneemt aan de dienstverlening zal op de hoogte worden gebracht van het aanleggen van een persoonlijk dossier. Dit dossier zal door Opdrachtnemer 1 jaar worden bewaard. Er zal aan de cliënt worden toegezegd dat alle inhoudelijke informatie van het dossier alsmede de verkregen informatie tijdens een gesprek vallen onder de geheimhoudingsplicht, welke het beroep van coach met zich meebrengt.

De inhoud van het dossier zal dan ook niet aan derden worden overgedragen. Indien er bij Opdrachtnemer door derden een aanvraag ter inzage van het dossier wordt gedaan, wordt betrokken cliënt hier persoonlijk van op de hoogte gebracht. Een cliënt die deelneemt aan de dienstverlening is zelf verantwoordelijk voor, indien van toepassing, het gebruik van medicijnen. De betreffende cliënt blijft zelf verantwoordelijk wanneer hij/zij besluit een dosis ten aanzien van medicatie te halveren,te verhogen of volledig te stoppen. Dit geldt voor medicijnen die vrij verkrijgbaar zijn alsmede voor medicijnen die door een arts zijn voorgeschreven. Een cliënt die deelneemt aan de dienstverlening zal moeten verklaren dat het stoppen, halveren of verhogen van een dosis met betrekking tot medicatie uitsluitend in overleg gaat met de behandelende arts. De betreffende cliënt zal Opdrachtnemer in deze, moeten vrijwaren tegen elke vorm van aansprakelijkheid.

Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Cliënt in rekening te brengen.

Offertes:

De door de Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd betreft, deze vervallen 30 dagen na dagtekening tenzij anders is aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de Cliënt schriftelijk of telefonisch binnen 30 dagen wordt bevestigd.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Cliënt voor akkoord getekende offerte, overeenkomst of contract door Opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven. Offertes zijn gebaseerd op de bij Opdrachtnemer beschikbare informatie.

Duur en beëindiging:

Bij het aangaan van een overeenkomst, mondeling of schriftelijk, spreken Cliënt en Opdrachtnemer de datum af waarop de dienstverlening begint. De overeenkomst wordt aangegaan voor de overeengekomen periode. De dienstverlening vindt plaats op basis van vrijwilligheid.

Het staat zowel de Cliënt als Opdrachtnemer vrij om de dienstverlening op elk gewenst moment schriftelijk te beëindigen. Cliënt dient hierbij een opzegtermijn in acht te nemen van 14 dagen. In het geval van tussentijdse opzegging van een afgenomen traject of plan heeft de client geen recht op enige restitutie maar kan voor de onvervulde dienst wel aanspraak maken op een vervangend product of dienst van gelijke waarde.

Opdrachtnemer is op het moment van beëindiging niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele gevolgen, welke dit door de cliënt genomen besluit in de toekomst kan hebben. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Cliënt niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

Als een van de partijen de nakoming van haar verplichtingen vastgelegd in de overeenkomst niet nakomt na hier schriftelijk door de andere partij op gewezen te zijn, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Afspraken verzetten:

Opdrachtnemer behoudt zicht het recht voor afspraken kostenloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare omgeving waardoor Opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

Een geplande afspraak kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos telefonisch worden afgezegd c.q. verplaatst. Daarna geldt dat zonder of niet tijdige afzegging het volledige gesprekstarief in rekening wordt gebracht. Indien de Cliënt niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde regelingen en tarieven gehanteerd als hierboven genoemd.

Wijziging van de overeenkomst:

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zal opdrachtnemer tijdig en in onderling overleg met Cliënt de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Indien Opdrachtnemer beslist dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de Cliënt zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Opdrachtnemer de Cliënt hierover tevoren inlichten.

Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding en dientengevolge wijziging van dit honorarium tot gevolg heeft. In afwijking van hiervoor genoemd zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Vertrouwelijke informatie/ geheimhouding:

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

In het geval van dreigend gevaar voor de Cliënt en/of voor de samenleving of bepaalde personen behoudt Opdrachtnemer zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak de Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan de door wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en de Cliënt zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, zal de Opdrachtnemer deze informatie verstrekken.

Indien de omstandigheden zoals hierboven genoemd zich voordoen, is de Opdrachtnemer niet gehouden tot enige schadevergoeding of schadeloosstelling aan Cliënt, of derden.

Intellectueel eigendom:

Onverminderd het bepaalde bij geheimhouding van deze voorwaarden behoudt Opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet. Alle door de Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, cursusmateriaal, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Cliënt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

Opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door de uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

De aangeboden programma’s en trajecten zijn auteursrechtelijk beschermd. Elke vorm van duplicatie, uitlenen of verspreiden van de inhoud is strikt verboden en wordt strafrechtelijk vervolgd. De informatie op jeannettecnossen.nl, in de nieuwsbrieven en op social media mag niet hergebruikt/overgenomen worden zonder de schriftelijke toestemming van de auteur. Inbreuken hierop kunnen aangeklaagd worden.

Bruikleen:

Alle door Opdrachtnemer geleverde en uitgeleende zaken, daaronder ook kaarten, spellen, informatiedragers, boeken etc. blijven eigendom van Opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De Cliënt is niet bevoegd de onder het bruikleen vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

De Cliënt verplicht zich optimale zorg te dragen voor de onder eigendomsbehoud geleverde zaken en deze optimaal bruikbare staat te retourneren aan de Opdrachtnemer. In geval van beschadigingen toegebracht door Cliënt zal Opdrachtnemer deze verhalen op Cliënt. Indien derden beslag leggen op de onder bruikleen geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Cliënt verplicht derden en Cliënt zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Honorarium:

Opdrachtnemer meldt bij het tot stand komen van het gekozen traject of plan het bijbehorende honorarium. Het honorarium van de Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst of de resultaten van de gekozen dienstverlening. Bij tussentijdse tariefwijzigingen zullen voor reeds lopende trajecten de prijzen gelijk blijven.

Betalingsvoorwaarden:

Na het verstrijken van de betalingstermijn is Cliënt in verzuim; De Cliënt heeft geen recht meer op vervolgafspraken. De Cliënt is vanaf dat moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Cliënt zullen de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van de Cliënt jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn. Door de Cliënt gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente.

Incassokosten:

Is de Cliënt in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Cliënt. Indien Opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Aansprakelijkheid:

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de Cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met de Opdrachtnemer. Cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan. De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Kinderen tot 18 jaar hebben voor dienstverlening van Opdrachtnemer toestemming van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers nodig. De ouders of wettelijke vertegenwoordigers blijven te allen tijde verantwoordelijk voor het kind. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat Opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.

Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten. Een cliënt die gebruik maakt van de dienstverlening kan, als hij/zij van mening is niet het gewenste resultaat te hebben behaald uit de dienstverlening, geen aanspraak doen op restitutie van enig betaald bedrag. Uiteraard zal bij constatering van een niet afdoende resultaat de dienstverlening worden beëindigd.

Een Cliënt die deelneemt aan de dienstverlening is en blijft verantwoordelijk voor de zelfgemaakte keuzes zowel juridisch, financieel en lichamelijk vlak en heeft ten opzichte van Opdrachtnemer en de betrokken derden in deze, geen recht op het indienen van een eventuele schadeclaim, in welke vorm dan ook. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

Klachtenprocedures:

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Cliënt binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer.

De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer er alles aan doen de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen om Cliënt tegemoet te komen in zijn/haar wensen.

Toepasselijk recht:

Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer, Opdrachtnemer en Cliënt waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

De keuze van de rechter die bevoegd is kennis te nemen van geschillen ligt, binnen de door de wet gestelde grenzen, bij Opdrachtnemer.

Wijziging en vindplaats van de voorwaarden:

Van toepassing is de versie van de Algemene Voorwaarden zoals geldend ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht. Bij de ondertekening van de opdracht beschikt de Cliënt over de voorwaarden en verklaart met de inhoud daarvan in te stemmen. De voorwaarden zijn altijd op te vragen bij Opdrachtnemer, en zijn weergeven op deze website.

Commençons par l’évidence: ne pas rire, ne plaisante pas, n’inventez pas de surnoms touchant des surnoms comme “hamster” et “microbiens”. Et toujours – ne mentez pas. Sérieusement. Il sait ce que vous savez ce qu’il sait. Il sait qu’il ne peut pas se vanter d’une anguille géante, ne l’inspirez pas le contraire – cela sonnera soit comme une moquerie, soit comme une sincérité d’un tel niveau acheter cialis generique serait préférable d’avoir une simule.

X
X